1 Definitie van termen
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘verhuurder’ verstaan: verhuurder van vakantiehuizen die worden aangeboden via de website tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

In onderhavige Algemene Voorwaarden wordt onder ’huurder’ verstaan: de persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een vakantiewoning die wordt aangeboden door www.schaapskooidoorn.nl. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de verhuurder gehuurde woning.

Onder vakantiehuizen wordt verstaan: de woning die onder de naam de Schaapskooi wordt verhuurd.

2 Toepasselijkheid
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de verhuurder van
vakantiehuizen en de huurder van een vakantiehuis.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder accepteert verhuurder expliciet niet.

3 Reservering
Een reservering, hetzij telefonisch of per email of via de website, bindt de huurder. Bij het reserveren via de website www.schaapskooidoorn.nl accepteert u vooraf deze algemene voorwaarden die vermeld staan op ons website. Een (aan-)betaling geldt als reserveringsopdracht. Zonder acceptatie van deze algemene voorwaarden vind geen boeking c.q. reservering plaats.

Betreffende algemene voorwaarden liggen ook in de vakantiewoning en worden bij de bevestiging per e-mail nagezonden. Na boeking c.q. reservering door huurder behoud verhuurder zich het recht voor acceptatie van de boeking c.q. reservering of het sluiten van een overeenkomst te weigeren.

4 Prijzen
Huurder is aan verhuurder de overeengekomen prijs verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur reeds door verhuurder is verzonden.

5 Betaling
Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totaal
overeengekomen prijs (inclusief borg) binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Het restant van de prijs moet uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvangsdag worden betaald. De borgsom wordt binnen 10 dagen na afloop van de huurperiode retour gestort onder aftrek van extra kosten en/of schade.

Indien de huurovereenkomst binnen 2 maanden voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huursom in één keer worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling kan na een sommatie / ingebrekestelling de huurovereenkomst onmiddellijk worden opgezegd waarna voor de huurder de annuleringsregels van toepassing zijn en dus gelden.

Uitzonderingen worden schriftelijk (per e-mail) bevestigd.

6 Aankomst en vertrek
De vakantiewoning kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de woning vóór 11.00 uur verlaten te zijn.

Indien het gebruik van de vakantiewoning wordt beëindigd eerder dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

7 Reglementen
De woning mag slechts gebruikt worden door het aantal personen dat conform de omschrijving van de woning wordt overeengekomen.

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de woning te plaatsen.

De huurder dient de woning bezemschoon op te leveren: (d.w.z. vaatwasser leegruimen, beddengoed afhalen: laken en hoes in sloop doen, vuilniszak in de container plaatsen).

Meubilair welke verplaatst zijn, dienen weer op hun eigen plaats teruggezet te worden.

De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

8 Breuk/ vermissing /schade
De huurder is geheel verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde woning.

Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of de vakantiewoning. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

10 Annuleringskosten
In geval van annulering van een reservering is huurder annuleringskosten verschuldigd volgens het hierna volgende staffel:

Annulering 2 maanden voor de aanvangsdatum: 30% van de totale prijs.
Annulering tussen 8 en 6 weken voor de aanvangsdatum: 40% van de totale prijs.
Annulering tussen 6 en 4 weken voor de aanvangsdatum: 100% van de totale prijs.

U kunt zich tegen risico’s verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aanvangsdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

11 Overmacht en wijziging
In het geval verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode.

Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de prijs. Verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

12 Opzegging
Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

13 Aansprakelijkheid
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens de huur of ten gevolge van verblijf het gebruik van de vakantiewoning van verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder.

Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde woning en/of andere eigendommen van verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de vakantiewoning of het park bevinden.

U vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

14 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de competente rechter te Utrecht bevoegd.